Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy, że okazali Państwo zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu Metaprofile Data d.o.o. Korzystanie ze stron internetowych Metaprofile Data d.o.o. jest możliwe bez podawania danych osobowych; jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstaw ustawowych do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, powinno być zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych w poszczególnych krajach przepisy obowiązujące w Metaprofile Data doo Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych firma nasza pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych o przysługujących im prawach.

Jako administrator, Metaprofile Data d.o.o. wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisje danych przez Internet mogą co do zasady mieć luki w zabezpieczeniach, więc absolutna ochrona może nie być zagwarantowana. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe za pośrednictwem alternatywnych środków, np. przez telefon.

 1. Definicje

  Oświadczenie o ochronie danych Metaprofile Data d.o.o. opiera się na terminach stosowanych przez prawodawcę europejskiego do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używaną terminologię.

  W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

  • a) Dane osobowe

   Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

  • b) Podmiot danych

   Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

  • c) Przetwarzanie

   Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub nie, taki jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  • d) Ograniczenie przetwarzania

   Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

  • e) Profilowanie

   Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osoby fizycznej , zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy.

  • f) Pseudonimizacja

   Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

  • g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie

   Administratorem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczegółowe kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

  • h) Procesor

   Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

  • i) Odbiorca

   Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

  • j) Strona trzecia

   Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

  • k) Zgoda

   Zgoda osoby, której dane dotyczą, to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, wyrażające zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 2. Nazwa i adres kontrolera

  Administratorem na potrzeby Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

  Metaprofile Data d.o.o.
  Biokovska 50A
  10000 Zagrzeb
  Chorwacja
  Telefon: +38513775256
  E-mail: tvprofil@tvprofil.com
  Strona internetowa: tvprofil.com

 3. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

  Inspektorem Ochrony Danych administratora jest:

  Vladimir Kovačević
  Metaprofile Data d.o.o.
  Biokovska 50A
  10000 Zagrzeb
  Chorwacja
  Telefon: +38513775256
  E-mail: tvprofil@tvprofil.com
  Strona internetowa: tvprofil.com

  Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku wszelkich pytań i sugestii dotyczących ochrony danych.

 4. Ciasteczka

  Strony internetowe Metaprofile Data d.o.o. używać plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

  Wiele witryn internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie był przechowywany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

  Poprzez wykorzystanie plików cookie firma Metaprofile Data d.o.o. może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

  Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można zoptymalizować z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik serwisu, który wykorzystuje pliki cookies m.in. nie musi każdorazowo wprowadzać danych dostępowych, ponieważ jest to przejmowane przez witrynę, a zatem plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku poprzez plik cookie.

  Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić umieszczania plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

 5. Zbieranie ogólnych danych i informacji

  Strona internetowa firmy Metaprofile Data d.o.o. gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być (1) typy i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy dociera do naszej strony internetowej (tzw. odsyłacze), (4) subskrypcja -strony internetowe, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) wszelkie inne podobne dane oraz informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

  Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Metaprofile Data d.o.o. nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej żywotności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) dostarczania organom ścigania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego Metaprofile Data d.o.o. analizuje statystycznie anonimowo gromadzone dane i informacje w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych naszego przedsiębiorstwa oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

 6. Rejestracja na naszej stronie internetowej

  Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora ze wskazaniem danych osobowych. To, które dane osobowe są przesyłane do administratora, określa odpowiednia maska ​​wprowadzania używana do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego administratora i do jego własnych celów. Administrator może zażądać przekazania do jednego lub większej liczby podmiotów przetwarzających (np. do firmy kurierskiej), która również wykorzystuje dane osobowe do celów wewnętrznych, za które odpowiada administrator.

  Rejestrując się na stronie internetowej administratora, zapisywany jest również adres IP – nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą – data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się na tle tego, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług, a jeśli to konieczne, umożliwić zbadanie popełnionych przestępstw. O ile przechowywanie tych danych jest niezbędne do zabezpieczenia administratora. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub przekazanie służy ściganiu karnemu.

  Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym podaniem danych osobowych, ma na celu umożliwienie administratorowi oferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z zasobów danych administratora.

  Administrator danych w dowolnym momencie udzieli na żądanie każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o tym, jakie dane osobowe są przechowywane na temat osoby, której dane dotyczą. Ponadto administrator danych sprostuje lub usunie dane osobowe na żądanie lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki przechowywania. Ogół pracowników administratora jest w tym zakresie do dyspozycji osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

 7. Subskrypcja naszych biuletynów

  Na stronie internetowej Metaprofile Data d.o.o. użytkownicy mają możliwość subskrypcji biuletynu naszego przedsiębiorstwa. Używana w tym celu maska ​​wprowadzania określa, jakie dane osobowe są przesyłane, a także kiedy zamawiany jest newsletter od administratora.

  Metaprofile Data d.o.o. regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą newslettera o ofertach firmowych. Biuletyn przedsiębiorstwa może być odbierany przez osobę, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, ma ważny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w celu wysyłki biuletynu. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera, ze względów prawnych, w ramach procedury podwójnego wyboru. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do udowodnienia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, jest upoważniony do otrzymywania biuletynu.

  Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest niezbędne do zrozumienia (ewentualnego) nadużycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą w późniejszym terminie, a zatem służy ochronie prawnej administratora.

  Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogą być informowani drogą mailową, o ile jest to niezbędne do działania usługi newslettera lub przedmiotowej rejestracji, co może mieć miejsce w przypadku zmiany oferty newslettera, lub w przypadku zmiany warunków technicznych. Dane osobowe zebrane przez usługę newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać w każdej chwili wypowiedziana przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, wyraziła w celu wysyłki newslettera, może zostać odwołana w dowolnym momencie. W celu odwołania zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. Istnieje również możliwość wypisania się z newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformowania o tym administratora w inny sposób.

 8. Śledzenie biuletynów

  Newsletter firmy Metaprofile Data d.o.o. zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, która jest wysyłana w formacie HTML, aby umożliwić rejestrację i analizę pliku dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. W oparciu o osadzony piksel śledzący Metaprofile Data d.o.o. może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz jakie linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osoby, których dane dotyczą.

  Takie dane osobowe gromadzone w pikselach śledzących zawartych w newsletterach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki newslettera, a także jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje w dowolnym momencie prawo do odwołania odpowiedniego odrębnego oświadczenia o wyrażeniu zgody wydanego w ramach procedury podwójnego wyboru. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Metaprofile Data d.o.o. automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako rezygnację.

 9. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

  Strona internetowa firmy Metaprofile Data d.o.o. zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie przekazujemy tych danych osobowych podmiotom trzecim.

 10. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

  Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub o ile zezwala na to ustawodawca europejski lub inny ustawodawca w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator do.

  Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania wyznaczony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

 11. Prawa osoby, której dane dotyczą

  • a) Prawo do potwierdzenia

   Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

  • b) Prawo dostępu

   Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o jego danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie oraz kopii tych informacji. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

   • cele przetwarzania;
   • kategorie odnośnych danych osobowych;
   • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • w miarę możliwości przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
   • istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
   • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zastosowanej logice, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

   Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

   Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

  • c) Prawo do sprostowania

   Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

   Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

  • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

   Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli występuje jedna z następujących podstaw: obowiązuje, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

   • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
   • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. grunt do przetwarzania.
   • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.
   • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
   • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
   • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

   Jeżeli ma zastosowanie jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Metaprofile Data d.o.o., może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Metaprofile Data d.o.o. niezwłocznie zapewnia niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia.

   W przypadku gdy administrator upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany na podstawie art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, administrator, mając na uwadze dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmuje uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorzy przetwarzający dane osobowe, o które osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia przez takich administratorów wszelkich linków do tych danych osobowych, ich kopii lub replikacji, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownik Metaprofile Data d.o.o. zorganizuje niezbędne środki w indywidualnych przypadkach.

  • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

   Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

   • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
   • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania.
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw osoby, której dane dotyczą.

   Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Metaprofile Data d.o.o., może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Metaprofile Data d.o.o. zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

  • f) Prawo do przenoszenia danych

   Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały przekazane administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma on prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, o ile przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

   Ponadto, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i nie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

   W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Metaprofile Data d.o.o..

  • g) Prawo do sprzeciwu

   Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na lit. e) lub f ) art. 6 ust. 1 RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

   Metaprofile Data d.o.o. zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   Jeśli Metaprofile Data d.o.o. przetwarza dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się Metaprofile Data d.o.o. do przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, Metaprofile Data d.o.o. nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

   Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez Metaprofile Data d.o.o. do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

   W celu skorzystania z prawa sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z każdym pracownikiem Metaprofile Data sp. Ponadto osoba, której dane dotyczą, jest wolna w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystania z prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.

  • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

   Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja (1) nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dopuszczone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które również stanowi ustala odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

   Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Metaprofile Data d.o.o. wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a przynajmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

   Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Metaprofile Data d.o.o.

  • i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

   Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

   Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Metaprofile Data d.o.o..

 12. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z Facebooka

  Na tej stronie administrator zintegrował komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

  Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych na tworzenie profili prywatnych, przesyłanie zdjęć i tworzenie sieci za pośrednictwem próśb znajomych.

  Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli dana osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, administratorem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

  Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez administratora i z którą zintegrowano komponent Facebooka (wtyczki Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą automatycznie proszony o pobranie wyświetlania odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka za pośrednictwem komponentu Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/. W trakcie tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą – i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej – która konkretna podstrona naszego Internetu strona odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i powiązane z odpowiednim kontem na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą stroną internetową, np. przycisk „Lubię to” lub jeśli osoba, której dane dotyczą, prześle komentarz, Facebook dopasowuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

  Facebook otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebook zawsze informacje o wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, ilekroć osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku w czasie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli takie przekazywanie informacji do Facebooka nie jest pożądane dla osoby, której dane dotyczą, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

  Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebook, które są dostępne pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook. Ponadto wyjaśniono tam, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo udostępniane są różne opcje konfiguracyjne pozwalające na eliminację transmisji danych do Facebooka. Te aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, w celu wyeliminowania transmisji danych do Facebooka.

 13. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdSense

  Na tej stronie administrator zintegrował Google AdSense. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam na stronach osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane w witrynach osób trzecich w celu dopasowania ich do treści odpowiednich witryn osób trzecich. Google AdSense umożliwia targetowanie internautów w oparciu o zainteresowania, które realizowane jest poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

  Operatorem komponentu Google AdSense jest Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

  Celem komponentu Google AdSense jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Alphabet Inc. może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i z którą zintegrowany jest komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem Komponent Google AdSense do celów reklamy online i rozliczania prowizji na rzecz Alphabet Inc. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Alphabet Inc. uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, która obsługuje Alphabet Inc., między innymi, aby zrozumieć pochodzenie odwiedzających i kliknięć, a następnie tworzyć rozliczenia prowizyjne.

  Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w dowolnym momencie zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego dostosowania używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić umieszczania plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Alphabet Inc. mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

  Ponadto Google AdSense wykorzystuje również tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona na stronach internetowych, aby umożliwić rejestrację pliku dziennika i analizę pliku dziennika, za pomocą której można przeprowadzić analizę statystyczną. Na podstawie osadzonych pikseli śledzących Alphabet Inc. jest w stanie określić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła witrynę internetową oraz jakie linki kliknęła osoba, której dane dotyczą. Piksele śledzące służą między innymi do analizy przepływu odwiedzających na stronie internetowej.

  Za pośrednictwem Google AdSense dane osobowe i informacje — które obejmują również adres IP i są niezbędne do gromadzenia i rozliczania wyświetlanych reklam — są przesyłane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. może ujawnić zgromadzone dane osobowe za pomocą tej procedury technicznej osobom trzecim.

  Google AdSense jest dokładniej wyjaśnione pod następującym linkiem https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 14. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

  Na tej stronie administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera m.in. dane o stronie internetowej, z której dana osoba przeszła (tzw. referrer), jakie podstrony odwiedziła, jak często i na jaki czas przeglądana była podstrona. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

  Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

  Do analityki internetowej poprzez Google Analytics administrator wykorzystuje aplikację „_gat. _anonymizeIp”. Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa objętego Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  Zadaniem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu na naszej stronie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej i dostarczania raportów online, które pokazują aktywność na naszych stronach internetowych, a także do świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

  Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Po ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i z którą zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem Komponent Google Analytics do celów reklamy internetowej i rozliczania prowizji na rzecz Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które służą Google między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do rozliczenia prowizji.

  Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, będą przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

  Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w dowolnym momencie zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego dostosowania używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić umieszczania plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google Analytics umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych, które są generowane przez Google Analytics, które są związane z korzystaniem z tej strony internetowej, a także przetwarzaniu tych danych przez Google oraz możliwość wykluczenia takiego . W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatków do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatki przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, która jest związana z jej zakresem kompetencji, lub jest wyłączony, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

  Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można pobrać pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics jest dokładniej wyjaśnione pod następującym linkiem https://www.google.com/analytics/.

 15. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Sign-In

  Na tej stronie kontroler zintegrował przycisk Google Sign-In jako komponent.

  Operatorem Google Sign-In jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.

  Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowany jest przycisk Google Sign-In, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera obraz odpowiedniego przycisku Google Sign-In Google za pośrednictwem odpowiedniego komponentu przycisku Google Sign-In. W trakcie tej procedury technicznej Google jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny odwiedziła osoba, której dane dotyczą.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do Google Sign-In, Google rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretnie pod- strony naszej strony internetowej zostały odwiedzone przez osobę, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pomocą przycisku Google Sign-In, a Google dopasowuje je do odpowiedniego konta Google Sign-In powiązanego z osobą, której dane dotyczą.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Google Sign-In zintegrowany z naszą witryną internetową, a tym samym zarekomenduje Google Sign-In 1, Google przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Google Sign-In osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe . Google przechowuje rekomendację Google Sign-In 1 osoby, której dane dotyczą, udostępniając ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Następnie rekomendacja Google Sign-In 1 udzielona przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google Sign-In używana przez osobę, której dane dotyczą, oraz zapisane zdjęcie, jest przechowywana i przetwarzana w innych usługach Google. , takie jak wyniki wyszukiwania wyszukiwarki Google, konto Google osoby, której dane dotyczą lub w innych miejscach, np. na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Google może również powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi w Google. Google dalej rejestruje te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

  Za pomocą przycisku Google Sign-In Google otrzymuje informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, w momencie wywołania naszej strony internetowej jest zalogowana do Google Sign-In. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie lub nie kliknie przycisku Google Sign-In.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce przesyłać danych osobowych do Google, może uniemożliwić taką transmisję, wylogowując się ze swojego konta Google Sign-In przed wywołaniem naszej strony internetowej.

  Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 16. Metoda płatności: przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące korzystania z systemu PayPal jako podmiotu przetwarzającego płatności

  Na tej stronie administrator zintegrował komponenty PayPal. PayPal to dostawca usług płatności online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które reprezentują wirtualne konta prywatne lub biznesowe. PayPal może również przetwarzać wirtualne płatności za pomocą kart kredytowych, gdy użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznych numerów kont. PayPal umożliwia uruchamianie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal akceptuje również funkcje powiernika i oferuje usługi ochrony kupującego.

  Europejska spółka operacyjna PayPal to PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze „PayPal” jako opcję płatności w sklepie internetowym podczas procesu składania zamówienia, automatycznie przesyłamy dane osoby, której dane dotyczą, do PayPal. Wybierając tę ​​opcję płatności osoba, której dane dotyczą wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

  Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Przetwarzanie umowy kupna wymaga również takich danych osobowych, które są związane z danym zamówieniem.

  Przekazywanie danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże dane osobowe do PayPal, w szczególności w przypadku wykazania uzasadnionego interesu w transmisji. Dane osobowe wymieniane między PayPal a administratorem w celu przetwarzania danych będą przekazywane przez PayPal do agencji informacji gospodarczej. Ta transmisja jest przeznaczona do sprawdzania tożsamości i zdolności kredytowej.

  W razie potrzeby firma PayPal przekaże dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i usługodawcom lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub przetwarzania danych w zamówieniu.

  Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie przez PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane zgodnie z (umownym) przetwarzaniem płatności.

  Obowiązujące przepisy PayPal dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 17. Podstawa prawna przetwarzania

  Sztuka. 6 ust. 1 lit. RODO stanowi podstawę prawną operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi, przetwarzanie jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, na mocy którego wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie opierałoby się na art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Wreszcie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania nieobjętych żadną z ww. lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał, że można założyć prawnie uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 18. Uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

 19. Okres przechowywania danych osobowych

  Kryteria stosowane do określenia okresu przechowywania danych osobowych to odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do realizacji umowy lub zawarcia umowy.

 20. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; Wymóg niezbędny do zawarcia umowy; Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niepodania tych danych

  Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami do zawarcia umowy może być konieczne przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma podpisuje z nią umowę. Niepodanie danych osobowych skutkowałoby niemożnością zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych. dane.

 21. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z ezoic.com

  Na tej stronie administrator zintegrował ezoic.com. Ezoic.com to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam na stronach osób trzecich. Ezoic.com opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane w witrynach stron trzecich, aby dopasować je do zawartości odpowiedniej witryny strony trzeciej. Ezoic.com umożliwia targetowanie internautów w oparciu o zainteresowania, które realizowane jest poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

  Operatorem jest Ezoic Inc., 5870 El Camino Real, Carlsbad, Kalifornia, Stany Zjednoczone.

  Celem komponentu ezoic.com jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. ezoic.com umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Po ustawieniu pliku cookie ezoic.com może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i z którą zintegrowany jest komponent ezoic.com, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane za pośrednictwem komponent ezoic.com do celów reklamy internetowej i rozliczania prowizji na rzecz ezoic.com W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo ezoic.com uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, służy ezoic.com między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do tworzenia rozliczeń prowizyjnych.

  Osoba, której dane dotyczą, może, jak wspomniano powyżej, w dowolnym momencie zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego dostosowania używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić umieszczania plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również ezoic.com umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już używane przez ezoic.com można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

  ezoic.com jest dokładniej wyjaśnione pod następującym linkiem https://g.ezoic.net/privacy/tvprofil.com

TvProfil wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić lepszą obsługę i funkcjonalność strony. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć tutaj: polityka prywatności.